نمونه سوال 2

0( فلزات زیر را از نظر واکنش پذیری با هم مقایسه کنید.) مس منیزیم آهن روی طلا( - - - -

2( الف(فرمول شیمیایی اسیدسولفوریک را بنویسید. ب(عناصر تشکیل دهنده ی آن کدام اند.

ج(سه کاربرد این ماده صنعتی را بنویسید.

3( الف( نیتروژن چند درصد از حجم هوا را تشکیل می دهد؟ ب(فرمول شیمیایی آن چیست؟ ج( سه کاربرد آن را

بنویسید.

4( الف(مدل اتمی بور را برای عناصراکسیژن و گوگرد رسم کنید. ب(تفاوت و شباهت آنها در چیست؟

5( شکل ساده ای از چرخه نیتروژن را رسم کنید.

6( کاربرد عناصر غیرفلزی فلوئور کلر فسفر کربن را بنویسید. – - -

7(نقش عناصر زیرا در بدن بنویسید. آهن)..........................( سدیم و پتاسیم) ......................( ید)........................(

کلسیم)..........................(

8( درصد کدام عنصر در بدن و پوسته زمین نسبت به سایر عناصر بیشتر است؟؟

9( چرا فلزات سدیم و لیتیم در آزمایشگاه زیر نفت نگهداری می شوند؟

01 ( تعیین کنید که کدامیک از مواد زیر درشت مولکول)پلیمر طبیعی( هستند.

سلولز)....................( آمونیاک)...................( هموگلوبین)..............( اسیدسولفوریک)....................( روغن

زیتون).......................(

اتیلن گلیکول)..........................( پنبه)......................( موم زنبورعسل)....................( پنبه،پشم

وابریشم)..................................................(

00 ( مزیا و معایب پلیمرهای مصنوعی)پلاستیک ها( را بنویسید .

02 (کاربرد مواد زیر را بنویسید. الف( آهک ب(اتانول ج(اتیلن گلیکول

03 ( الف(کدامیک از مواد زیر یک ترکیب یونی و کدامیک ترکیب مولکولی می باشند؟ب( کدام دسته رسانا هستند؟

کات کبود)....................( شکر)...................( اتانول).......................( نمک خوراکی)........................( پتاسیم

پرمنگنات)..................(

04 (الف( تفاوت اساسی ترکیب یونی و ترکیب کووالانسی در چیست؟ ب( در کدامیک دادوستد الکترون انجام می

گیرد؟

( ترکیب بین عناصر Na و F یونی است یا کووالانسی؟ چرا؟
06 ( قانون پایستگی جرم را بیان کنید.
07 ( در ساختار هموگلوبین خون کدام یون فلزی وجود دارد؟ این یون را در کدام مواد غذایی می توان یافت؟
08 ( پیوند کووالانسی را میان اتم های متان اتان اتن اتین رسم کنید.) کدامیک دارای پیوند دوگانه کدامیک دارای - - - -
پیوند سه گانه (
09 ( منظور از چرخه چیست؟ چند نمونه چرخه طبیعی را ذکرکنید.
21 ( الگوی ساده ای از چرخه کربن را رسم کنید.
20 ( دو هیدروکربن یکی با 01 کربن و دیگری با 6 کربن. کدامیک نقطه جوش بالاتری دارند؟ چرا؟
22 ( در تقطیر جزبه جز نفت خام کدام هیدروکربن نقطه جوش بالاتر و کدامیک پایین تری دارند؟چرا؟
23 ( پلی اتن چگونه حاصل می شود؟ واکنش شیمیایی آن را بنویسید.
24 ( الف( جابه جایی و مسافت طی شده چه تفاوتی باهم دارند. ب( واحد یا یکای آنها
چیست؟
ج( با یک شکل تفاوت آنها رانشان دهید.
25 ( الف(تفاوت تندی و سرعت در چیست؟ ب(کدامیک دارای جهت و اندازه است؟
ج( هر کیلومتر بر ساعت معادل چند متربرثانیه است؟
26 ( متحر کی با سرعت اولیه 21 متربرثانیه در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند.وپس از 31 ثانیه سرعتش به 91
متربرثانیه می رسد.شتاب متحرک را حساب کنید.)نوشتن فرمول و یکا الزامی است(
27 ( با رسم چند بردار نیروهای متوازن و خالص را بر دو جسم مختلف نشان دهید.
28 ( با توجه به قانون دوم نیوتن توضیح دهید چرا خودروهای مسابقه را سبک و با موتور قوی می سازند؟
29 (ویژگی نیروهای کنش و واکنش را بنویسید.
31 (الف( عوامل موثر بر نیروی اصطکاک را نام ببرید. ب(آیا نیروی اصطکاک به مساحت سطح بستگی د ارد؟
ج(نیروی اصطکاک مفید است یا مضر؟ مثال

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 1
کل بازدیدکنندگان : 63
کل بازدیدها : 92