نمونه سوال 3

0 ( الف(با نیروی خالص 210 نیوتنی جسمی به جرم 30 کیلوگرم را هل می دهیم.شتاب حرکت را حساب کنید.
ب( اگر جرم جسم را به 61 کیلوگرم برسانیم شتاب حرکت چقدر می شود؟
32 (الف( 211 میلیون سال قبل خشکی بزرگ و واحد چه نام داشت؟ ب( اقیانوس بزرگ چه نام د اشت؟
33 (لورازیا و گندوانا شامل کدام یک ازسرزمینهای امروزی بودند؟
34 ( دلایل وگنر برای جابه جایی قاره ها چی بود؟سه مورد
35 (زمین شناسان علت حرکت ورقه های سنگ کره را کدام عامل می نامند؟
36 ( الف( انواع حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید. ب( پدیده های طبیعی حاصل از هر کدام چیست؟
ج( کدام پدیده طبیعی در هرسه حالت مشترک است؟ د( کدام بیشتر در بستر اقیانوسها رخ می دهد؟
ی( یکی از مهم ترین نواحی لرزه خیز جهان کدام است؟علت آن چیست؟
ک( رشته کوه زاگرس در اثر حرکت کدام ورقه ها حاصل شده است؟ گ( تفاوت وشباهت درزه و گسل چیست؟
37 (الف( شرایط اساسی برای تشکیل فسیل چیست؟ ب( فسیل در خشکی ها بیشتر حاصل می شود یا محیط های
آبی؟چرا؟
38 ( محیط های غیر دریایی که در آنها فسیل تشکیل می شود. 4 مورد را نام ببرید.
39 ( تفاوت قالب داخلی و قالب خارجی در تشکیل فسیل چیست؟
41 ( چرا با وجود آن که تنه درختان از جنس سلولز است ، فسیل هایی که از تنه درختان حاصل می شود بیشتر حاوی آهک
و سیلیس است؟
40 ( سه کاربرد فسیل ها را نام ببرید.
42 ( در لایه های رسوبی افقی و عادی ،کدام لایه ها سن بیشتری دارند؟فسیل کدام لایه ها بدنی پیچیده تر و تکامل یافته
تر د ارد؟
43 ( وجود فسیل زغال سنگ و مرجان بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشته می باشد؟
44 ( قطعه ای به ابعاد 2 4 3 متر و وزن 02111 نیوتن در اختیار داریم. - -
در کدام حالت بیشترین فشار و در کدام حالت کمترین فشار را بر سطح زیرین خود ایجاد می کند؟ فشار را در هرحالت
حساب کنید.
45 ( الف( فشار در مایعات به کدام عوامل بستگی دارد؟ ب( با رسم دو بطری نشان دهید که فشاردرمایعات به مساحت
سطح مقطع شکل ظرف و حجم مایع بستگی ندارد. ج( فشار در مایعات بر کدام جهت وارد می شود؟

(الف( اصل پاسکال را بیان کنید ب( در جک هیدرولیکی فشار پیستون بزرگ بیشتر است یا پیستون کوچک؟چرا؟
47 ( فشار هوا با ارتفاع از سطح زمین چه رابطه ای دارد؟چرا؟
48 ( چرا یکی از سریع ترین راهها برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است؟
49 ( الف( عوامل موثر بر گشتاور نیرو را نام ببرید. ب(چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسان تر باز کرد؟
ج( با نیروی 211 نیوتنی بر انتهای میله ای به طول 2 متر نیرو وارد می کنیم. اندازه گشتاور نیرو بر محور چرخش چقدر
است؟
51 ( چه وقتی یک اهرم در حال تعادل است؟ با رسم شکل ساده ای آن را نشان دهید
50 ( مزیت مکانیکی از چه رابطه ای بدست می آید؟
52 (مزیت مکانیکی قرقره ثابت و متحرک چقدر است؟
53 ( موارد استفاده از چرخ دنده ها را بنویسید.
54 ( الف( مزیت مکانیکی سطح شیب دار چگونه محاسبه می شود؟ ب( چه رابطه ای بین مزیت مکانیکی سطح شیب دار
و طول آن وجود دارد؟ ج( چرا جاده های کوهستانی را بصورت مارپیچی می سازند؟
55 ( اگر چرخ دنده ی خروجی 02 دندانه و چرخ دنده ی ورودی 48 دندانه داشته باشد. در صورتیکه چرخ بزرگ 2 دور
بچرخد.چرخ دنده ی کوچک چند دور می چرخد؟ این دستگاه به چه روشی به ما کمک می کند؟
56 (مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف(کهکشان ب(شهاب ج(شهاب سنگ
د( صورت فلکی ی(سال نوری
ک(واحد نجومی گ( GPS
57 ( الف( کاربرد اسطرلاب چیست؟ ب( کاربرد صورت های فلکی چیست؟
58 ( دو تفاوت سیاره با ستاره را بنویسید.
59 ( الف( عناصر تشکیل دهنده ی خورشید را بنویسید. ب(منبع گرمای خورشید چیست؟
61 ( الف(سیارات منظومه شمسی را دو دسته درونی وبیرونی طبقه بندی کنید. ب( دو تفاوت آنها را بنویسید.
60 ( زاویه انحراف از قبله کدام استانهای کشور ازهمه کمتر و کدام از همه بیشتر است؟
62 ( موانع رصد آسمان را بنویسید.

( چرا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود ندارد؟
64 ( کمربند اصلی سیارک ها بین کدام سیارات منظومه شمسی است؟
65 ( الف( کلید شناسایی دو راهی چیست؟ ب( با)حلزون کرم مگس مورچه( یک کلیدشناسایی درست کنید - - -
66 ( ارسطو گیاهان و جانوران را بر چه اساسی و به چند دسته تقسیم کرد؟
67 (امروزه در گروه بندی جانداران علاوه بر صفات ظاهری به چه عاملی توجه می شود؟
68 ( در هر سلسله از بالا به پایین تعداد و تنوع و شباهت بین جانداران چه تغییری می کند؟
69 ( الف( نام علمی لینه چند بخشی است؟ ب( چرا برای جانداران نام علمی گذاشته اند؟
71 ( تفاوت اساسی جانداران یوکاریوت و پروکاریوت در چیست؟باکتریها کدام دسته اند؟
70 ( از فواید باکتریها سه مورد را نام ببرید.
72 ( باکتریها بر اساس شکل ظاهری سه دسته اند.آنها را ذکر کنید.
73 ( الف( شناخته ترین گروه آغازیان چه نام دارد؟ ب(فواید این دسته چیست؟
ج( براساس رنگ به چند دسته تقسیم می شوند؟
74 ( هریک از موارد زیر مربوط به کدام سلسله از جانداران است
الف( سلول ندارند و فقط داخل بدن موجود زنده تولیدمثل می کنند)................( ب( عامل زخم لای انگشتان پا)..................(
ج( تولید آگار از آنها)...... ( ه(عامل تولید سم در غذاهای کنسرو شده ی( عامل لکه های زرد وسیاه در گندم).........(
75 (الف(ویروس ایدز کدام یک از سلولهای بدن را ازبین می برد؟
ب(چرا ویروس ها در گروه موجودات زنده جای نمی گیرند؟
76 (الف( دو تفاوت عمده ی آوند چوبی و آبکش را بنویسید.
ب( مبدا و مقصد حرکت مواد در آوند چوبی و آبکش را باهم مقایسه کنید
77 ( عوامل موثر بر حرکت روبه بالای آب در آوند چوبی را نام ببرید.
78 ( مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف( تارکشنده ب(پوستک
ج( رگبرگ د( هاگ
79 ( اساس طبقه بندی امروزی گیاهان چیست؟ نموداری از این طبقه بندی را رسم

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 11
بازدید دیروز : 1
کل بازدیدکنندگان : 63
کل بازدیدها : 102