نمونه سوال 4

( الف( خزه ها به جای ریشه چه اندامی دارند؟ ب( چرا خزه ها رشد محدودی دارند؟
ج( هاگدان خزه در کجا قرار دارد؟ د( هاگدان سرخس در کجا قرار دارد؟
ه( دو ویژگی سرخس ها را بنویسید. ی( دو تفاوت کاج و سرو را بنویسید
ک( تفاوت ظاهری مخروط نر وماده در کاج چیست؟ دانه ها در کدام قرار دارد و چه شکلی است؟
80 ( الف(کدام دسته از گیاهان به دو دسته تک لپه و دولپه تقسیم می شوند؟
ب( گیاهان تک لپه و دولپه را از لحاظ تعدادگلبرگ شکل آوندهای ساقه نوع ریشه شکل رگبرگ با هم مقایسه کنید. – – -
82 ( کدام اندام از گیاهان زیر حاوی مواد غذایی ذخیره شده) خوراکی( است؟
الف(هویج)..........................( ب( سیب زمینی)..........................( ج(تربچه )..........................( د(کرفس)....................( ه(
گردو).....................( ی( کاهو)...........................( ک( زیتون).....................( گ( شلغم).......................(
83 ( هریک از موارد زیر کاربرد کدام گیاهان است؟ الف( داروهای فلبی)........................(
ب( تعیین گروه های خونی)........................(
84 ( الف( مهمترین فایده ی گیاهان چیست؟ ب( نمودار تاثیر کربن دی اکسید بر شدت فتوسنتز را رسم
کنید وآنرا تفسیر نمایید.
85 ( چگونه با آزمایش ساده ای می توان نشان داد که در برگ گیاهان تعرق صورت می گیرد؟
86 (هریک از ویژگی های زیر به کدام دسته از بی مهره ها اشاره دارد؟
الف( بدنشان تنها یک راه ورود و خروج دارد و بزرگترین گروه آنها مرجانها هستند.)......................(
ب( از صدف آنها برای تهیه ابزارهای زینتی، صنایع دارویی و بهداشتی مانند تهیه نخ بخیه وکلسیم قابل جذب استفاده می
شود)...............(
ج( برخی ازآنها زندگی آزاد و برخی انگل اند.گروه میکروسکوپی آنها زیادترند.برخی طولشان به چندمتر می
رسد.)..............................(
د(ساده ترین جانوران اند.سلولهای رشته داری دارند که سبب حرکت آب در بدن وگرفتن غذا از آب و گوارش غذا می
شوند).................(
ه(دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین می باشند.این اسکلت سخت است و جلوی رشدشان را می گیرد به همین دلیل
پوست اندازی می کنند)...........(
ی( همگی در آب های گرم زندگی می کنند و به جای دستگاه گردش خون،تنفس ودستگاه دفع، دستگاه گردش آب
دارند.).......................(

( هر کدام از عبارت های زیر مربوط به کدام نوع یا گروه از کرم ها است؟
الف(این دسته از کرم ها بیشتر انگل اند وتنها یک راه ورود و خروج دارند).............................(
ب ( این کرم ها دارای دستگاه گوارش دهان ومخرج اند.با خوردن باکتریها و قارچ های خاک ترکیبات مفیدی را به خاک -
می افزایند)..........................(
ج(زندگی آزادی دارد وازخون جانوران دیگر تغذیه می کند. د(در حاصلخیزی خاک اهمیت دارد)......................(
ه(سبب خارش زیاد در انتهای روده بزرگ کودکان می شود.)....................( ی(تخم آنها از طریق آب و سبزیجات آلوده
وارد بدن می شود).................(
ک( علاوه بر دستگاه گوارش، دستگاه عصبی، گردش خون و دفع مواد زاید راهم دارند.
گ( به سه گروه پلاناریا برگی و نواری تقسیم می شوند. ر( تنفس پوستی دارند -
4 گروه بندپیان را نام برده وآنها را ازنظر تعداد پا باهم مقایسه کنید. )88
89 ( دونرم تن را نام ببرید که آفت گیاهی باشند؟
91 ( الف(فراوانترین گروه بی مهره ها).......................( ب(فراوانترین گروه بندپایان)...................( ج(کم یاب ترین گروه
بندپایان)...............(
د(سکه شنی و توتیا دراین دسته اند).........................( ه(چشم مرکب دارند وبدنشان سه قسمتی است دارای سوراخ تنفسی
در شکم اند)...........................(
90 ( دو فایده از مرجانها را ذکرکنید.
92 ( داشتن کدام ویژگیها باعث شده که ماهی ها بتوانند در آب زندگی کنند؟
93 ( نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را از نظر تغذیه شش یاآبشش تنفس پوستی محل زندگی باهم مقایسه کنید. - - -
94 ( تفاوت قورباغه و وزغ در چیست؟ کدام تنفس پوستی دارد؟ چرا؟
95 (الف( ویژگی مهم خزندگان برای سازگاری در بیابانها چیست؟ ب(سه گروه خزندگان را نام ببرید.
96 ( کدام ویژگیها باعث شده که اکثر پرندگان توانایی پرواز داشته باشند؟ 4 مورد
97 ( الف(انواع پر در پرندگان را نام ببرید. ب(کدام باعث گرم نگه داشتن و کدام باعث پرواز می شود؟
98 ( شکل پا و منقار در پرندگان نشان دهنده ی چیست؟
99 (الف( ویژگی مشترک همه پستانداران....................

ب(پستاندار تخم گذار)..............

ج(پستاندارکیسه دار)............(
ه(پستاندار جفت دار)..............................(

ی( پستانداری که باعث حفظ جنگلهای بلوط شده)............................(
ک( پستانداری که خاک را زیرورو می کند وباعث حاصلخیزی خاک می شود)...................(

ک( پستانداری که خاک را زیرورو می کند وباعث حاصلخیزی خاک می شود)...................(
گ( پستانداری که جانوران پیر وناتوان راشکار می کند و باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شود)................(
100 ( در مورد اکوسیستم) بوم سازگان( به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف( بوسازگان خشکی مانند جنگل............... بوم سازگان آبی مانند دریاچه......................... بوم سازگان آبی خشکی مانند تالاب.......... -
ب( زنجیره غذایی و شبکه ی غذایی را تعریف کنید.
ج( قاعده و راس هرم ماده وانرژی را کدام دسته از جانداران تشکیل می دهند؟
د(چند درصد از انرژی خورشید در فرایند فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود؟
ه( تفاوت کار تولیدکنندگان و تجزیه کنندگان در چیست؟
ی( نوع همزیستی جانداران زیر را مشخص کنید.
ماهی بادکش و کوسه ماهی)..............................( کنه وانسان).....................................( قارچ و جلبک در گلسنگ)...........................(
کفتار وشیر)................................( کرم کدوی گاوی و انسان).........................( زنبورعسل وگیاهان گلدار)............................(
ک( در هرم ماده و انرژی چند درصد انرژی از یک تراز به تراز بعدی منتقل می شود؟
گ( رقابت روباه معمولی و کورمار)ماردوسر( برسر شکار کدام جاندار است؟ این رقابت آگاهانه است یا ناآگاهانه؟
ز( دو مثال ذکرکنید که نقش استتار را در جلوگیری از شکار شدن جانداران نشان می دهد.
ر( تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند به چه عاملی بستگی دارد؟
ژ( چرا به بعضی محصولات مانند ماست و پنیر باکتریهای مفید اضافه می کنند؟
م( مفاهیم زیر را تعریف کنید.
گونه منقرض شده:
تنوع زیستی:
ن( عوامل کاهش تنوع زیستی کدام اند؟ مهم ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی کدام یک است؟
س( فواید گلسنگ ها را بنویسید.
ش) گونه اي در خطر انقراض در ایران را نام ببرید.

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 1
کل بازدیدکنندگان : 63
کل بازدیدها : 93