به سوی موفقیت

قالب اقدام پژوهی دوره شانزدهم

راهکارهای افزايش جذابيت يادگيری درس علوم تجربی در دانش‌آموزان پايه سوم شاهد حضرت رقيه(س) 

 

 راهکارهای افزايش انگيزه يادگيری درس علوم تجربی در دانش‌آموزان پايه هفتم متوسطه دوره اول

در نوشتن یک اقدام پژوهی سعی کنید مراحل زیر را رعایت کنید به امید موفقیت شما 

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. 1

- هر چه از سطح زمین بالاتر رویم فشار هوا .................... می شود .

-اثر چرخانندگی یک نیرو را  ...........................می گوییم

-از قرن هجدهم میلادی تا کنون را دوران  ............... نام گذاری کردند.

- ویروس ...............در گلبول های سفید تکثیر می شود.

گزینه صحیح را انتخاب نمایید:

1-کدام یک ازجانداران زیر نقش مهمی در تولید اکسیژن دارد ؟

الف-باکتری                  ب- جلبک                  ج-قارچ                      د-کپک

 2 کدامیک از گیاهان زیر آوندار بدون دانه هستند هیدروکربن نقطه جوش پایین تری دارد؟

الف- سرخس             ب- سرو                    ج- خزه                      د-کاج

3-کدام  جانور نیاز به خون ندارد ؟

الف -اسفنج                     ب- ماهی مرکب                                 ج-پشه                     د-کرم

 4 دربدن کدام جانور مواد زاید از همان راهی که  وارد میشود از بدن خارج می شود ؟

الف-اسفنج                   ب-عروس دریایی                 ج-حلزون           د- آسکاریس

5 توتیا کدام گروه می باشد ؟

الف-کیسه تنان       ب-نرمتنان              ج-خار پوستان             د-بند پایان

6- کدام مورد از سخت پوستان نیست
الف- میگو              ب- رطیل               ج-خرچنگ                  د- خرخاکی

7-  کرم کدو جزو چه گروهی از کرم هاست ؟
الف-لوله ای             ب-پهن                 ج-حلقوی               د- هیچکدام

0( فلزات زیر را از نظر واکنش پذیری با هم مقایسه کنید.) مس منیزیم آهن روی طلا( - - - -

2( الف(فرمول شیمیایی اسیدسولفوریک را بنویسید. ب(عناصر تشکیل دهنده ی آن کدام اند.

ج(سه کاربرد این ماده صنعتی را بنویسید.

3( الف( نیتروژن چند درصد از حجم هوا را تشکیل می دهد؟ ب(فرمول شیمیایی آن چیست؟ ج( سه کاربرد آن را

بنویسید.

4( الف(مدل اتمی بور را برای عناصراکسیژن و گوگرد رسم کنید. ب(تفاوت و شباهت آنها در چیست؟

5( شکل ساده ای از چرخه نیتروژن را رسم کنید.

6( کاربرد عناصر غیرفلزی فلوئور کلر فسفر کربن را بنویسید. – - -

7(نقش عناصر زیرا در بدن بنویسید. آهن)..........................( سدیم و پتاسیم) ......................( ید)........................(

کلسیم)..........................(

8( درصد کدام عنصر در بدن و پوسته زمین نسبت به سایر عناصر بیشتر است؟؟

9( چرا فلزات سدیم و لیتیم در آزمایشگاه زیر نفت نگهداری می شوند؟

01 ( تعیین کنید که کدامیک از مواد زیر درشت مولکول)پلیمر طبیعی( هستند.

سلولز)....................( آمونیاک)...................( هموگلوبین)..............( اسیدسولفوریک)....................( روغن

زیتون).......................(

اتیلن گلیکول)..........................( پنبه)......................( موم زنبورعسل)....................( پنبه،پشم

وابریشم)..................................................(

00 ( مزیا و معایب پلیمرهای مصنوعی)پلاستیک ها( را بنویسید .

02 (کاربرد مواد زیر را بنویسید. الف( آهک ب(اتانول ج(اتیلن گلیکول

03 ( الف(کدامیک از مواد زیر یک ترکیب یونی و کدامیک ترکیب مولکولی می باشند؟ب( کدام دسته رسانا هستند؟

کات کبود)....................( شکر)...................( اتانول).......................( نمک خوراکی)........................( پتاسیم

پرمنگنات)..................(

04 (الف( تفاوت اساسی ترکیب یونی و ترکیب کووالانسی در چیست؟ ب( در کدامیک دادوستد الکترون انجام می

گیرد؟

( ترکیب بین عناصر Na و F یونی است یا کووالانسی؟ چرا؟
06 ( قانون پایستگی جرم را بیان کنید.
07 ( در ساختار هموگلوبین خون کدام یون فلزی وجود دارد؟ این یون را در کدام مواد غذایی می توان یافت؟
08 ( پیوند کووالانسی را میان اتم های متان اتان اتن اتین رسم کنید.) کدامیک دارای پیوند دوگانه کدامیک دارای - - - -
پیوند سه گانه (
09 ( منظور از چرخه چیست؟ چند نمونه چرخه طبیعی را ذکرکنید.
21 ( الگوی ساده ای از چرخه کربن را رسم کنید.
20 ( دو هیدروکربن یکی با 01 کربن و دیگری با 6 کربن. کدامیک نقطه جوش بالاتری دارند؟ چرا؟
22 ( در تقطیر جزبه جز نفت خام کدام هیدروکربن نقطه جوش بالاتر و کدامیک پایین تری دارند؟چرا؟
23 ( پلی اتن چگونه حاصل می شود؟ واکنش شیمیایی آن را بنویسید.
24 ( الف( جابه جایی و مسافت طی شده چه تفاوتی باهم دارند. ب( واحد یا یکای آنها
چیست؟
ج( با یک شکل تفاوت آنها رانشان دهید.
25 ( الف(تفاوت تندی و سرعت در چیست؟ ب(کدامیک دارای جهت و اندازه است؟
ج( هر کیلومتر بر ساعت معادل چند متربرثانیه است؟
26 ( متحر کی با سرعت اولیه 21 متربرثانیه در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند.وپس از 31 ثانیه سرعتش به 91
متربرثانیه می رسد.شتاب متحرک را حساب کنید.)نوشتن فرمول و یکا الزامی است(
27 ( با رسم چند بردار نیروهای متوازن و خالص را بر دو جسم مختلف نشان دهید.
28 ( با توجه به قانون دوم نیوتن توضیح دهید چرا خودروهای مسابقه را سبک و با موتور قوی می سازند؟
29 (ویژگی نیروهای کنش و واکنش را بنویسید.
31 (الف( عوامل موثر بر نیروی اصطکاک را نام ببرید. ب(آیا نیروی اصطکاک به مساحت سطح بستگی د ارد؟
ج(نیروی اصطکاک مفید است یا مضر؟ مثال

0 ( الف(با نیروی خالص 210 نیوتنی جسمی به جرم 30 کیلوگرم را هل می دهیم.شتاب حرکت را حساب کنید.
ب( اگر جرم جسم را به 61 کیلوگرم برسانیم شتاب حرکت چقدر می شود؟
32 (الف( 211 میلیون سال قبل خشکی بزرگ و واحد چه نام داشت؟ ب( اقیانوس بزرگ چه نام د اشت؟
33 (لورازیا و گندوانا شامل کدام یک ازسرزمینهای امروزی بودند؟
34 ( دلایل وگنر برای جابه جایی قاره ها چی بود؟سه مورد
35 (زمین شناسان علت حرکت ورقه های سنگ کره را کدام عامل می نامند؟
36 ( الف( انواع حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید. ب( پدیده های طبیعی حاصل از هر کدام چیست؟
ج( کدام پدیده طبیعی در هرسه حالت مشترک است؟ د( کدام بیشتر در بستر اقیانوسها رخ می دهد؟
ی( یکی از مهم ترین نواحی لرزه خیز جهان کدام است؟علت آن چیست؟
ک( رشته کوه زاگرس در اثر حرکت کدام ورقه ها حاصل شده است؟ گ( تفاوت وشباهت درزه و گسل چیست؟
37 (الف( شرایط اساسی برای تشکیل فسیل چیست؟ ب( فسیل در خشکی ها بیشتر حاصل می شود یا محیط های
آبی؟چرا؟
38 ( محیط های غیر دریایی که در آنها فسیل تشکیل می شود. 4 مورد را نام ببرید.
39 ( تفاوت قالب داخلی و قالب خارجی در تشکیل فسیل چیست؟
41 ( چرا با وجود آن که تنه درختان از جنس سلولز است ، فسیل هایی که از تنه درختان حاصل می شود بیشتر حاوی آهک
و سیلیس است؟
40 ( سه کاربرد فسیل ها را نام ببرید.
42 ( در لایه های رسوبی افقی و عادی ،کدام لایه ها سن بیشتری دارند؟فسیل کدام لایه ها بدنی پیچیده تر و تکامل یافته
تر د ارد؟
43 ( وجود فسیل زغال سنگ و مرجان بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشته می باشد؟
44 ( قطعه ای به ابعاد 2 4 3 متر و وزن 02111 نیوتن در اختیار داریم. - -
در کدام حالت بیشترین فشار و در کدام حالت کمترین فشار را بر سطح زیرین خود ایجاد می کند؟ فشار را در هرحالت
حساب کنید.
45 ( الف( فشار در مایعات به کدام عوامل بستگی دارد؟ ب( با رسم دو بطری نشان دهید که فشاردرمایعات به مساحت
سطح مقطع شکل ظرف و حجم مایع بستگی ندارد. ج( فشار در مایعات بر کدام جهت وارد می شود؟

(الف( اصل پاسکال را بیان کنید ب( در جک هیدرولیکی فشار پیستون بزرگ بیشتر است یا پیستون کوچک؟چرا؟
47 ( فشار هوا با ارتفاع از سطح زمین چه رابطه ای دارد؟چرا؟
48 ( چرا یکی از سریع ترین راهها برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است؟
49 ( الف( عوامل موثر بر گشتاور نیرو را نام ببرید. ب(چرا با آچار بلندتر مهره محکم را می توان آسان تر باز کرد؟
ج( با نیروی 211 نیوتنی بر انتهای میله ای به طول 2 متر نیرو وارد می کنیم. اندازه گشتاور نیرو بر محور چرخش چقدر
است؟
51 ( چه وقتی یک اهرم در حال تعادل است؟ با رسم شکل ساده ای آن را نشان دهید
50 ( مزیت مکانیکی از چه رابطه ای بدست می آید؟
52 (مزیت مکانیکی قرقره ثابت و متحرک چقدر است؟
53 ( موارد استفاده از چرخ دنده ها را بنویسید.
54 ( الف( مزیت مکانیکی سطح شیب دار چگونه محاسبه می شود؟ ب( چه رابطه ای بین مزیت مکانیکی سطح شیب دار
و طول آن وجود دارد؟ ج( چرا جاده های کوهستانی را بصورت مارپیچی می سازند؟
55 ( اگر چرخ دنده ی خروجی 02 دندانه و چرخ دنده ی ورودی 48 دندانه داشته باشد. در صورتیکه چرخ بزرگ 2 دور
بچرخد.چرخ دنده ی کوچک چند دور می چرخد؟ این دستگاه به چه روشی به ما کمک می کند؟
56 (مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف(کهکشان ب(شهاب ج(شهاب سنگ
د( صورت فلکی ی(سال نوری
ک(واحد نجومی گ( GPS
57 ( الف( کاربرد اسطرلاب چیست؟ ب( کاربرد صورت های فلکی چیست؟
58 ( دو تفاوت سیاره با ستاره را بنویسید.
59 ( الف( عناصر تشکیل دهنده ی خورشید را بنویسید. ب(منبع گرمای خورشید چیست؟
61 ( الف(سیارات منظومه شمسی را دو دسته درونی وبیرونی طبقه بندی کنید. ب( دو تفاوت آنها را بنویسید.
60 ( زاویه انحراف از قبله کدام استانهای کشور ازهمه کمتر و کدام از همه بیشتر است؟
62 ( موانع رصد آسمان را بنویسید.

( چرا امکان حیات در عطارد و مشتری وجود ندارد؟
64 ( کمربند اصلی سیارک ها بین کدام سیارات منظومه شمسی است؟
65 ( الف( کلید شناسایی دو راهی چیست؟ ب( با)حلزون کرم مگس مورچه( یک کلیدشناسایی درست کنید - - -
66 ( ارسطو گیاهان و جانوران را بر چه اساسی و به چند دسته تقسیم کرد؟
67 (امروزه در گروه بندی جانداران علاوه بر صفات ظاهری به چه عاملی توجه می شود؟
68 ( در هر سلسله از بالا به پایین تعداد و تنوع و شباهت بین جانداران چه تغییری می کند؟
69 ( الف( نام علمی لینه چند بخشی است؟ ب( چرا برای جانداران نام علمی گذاشته اند؟
71 ( تفاوت اساسی جانداران یوکاریوت و پروکاریوت در چیست؟باکتریها کدام دسته اند؟
70 ( از فواید باکتریها سه مورد را نام ببرید.
72 ( باکتریها بر اساس شکل ظاهری سه دسته اند.آنها را ذکر کنید.
73 ( الف( شناخته ترین گروه آغازیان چه نام دارد؟ ب(فواید این دسته چیست؟
ج( براساس رنگ به چند دسته تقسیم می شوند؟
74 ( هریک از موارد زیر مربوط به کدام سلسله از جانداران است
الف( سلول ندارند و فقط داخل بدن موجود زنده تولیدمثل می کنند)................( ب( عامل زخم لای انگشتان پا)..................(
ج( تولید آگار از آنها)...... ( ه(عامل تولید سم در غذاهای کنسرو شده ی( عامل لکه های زرد وسیاه در گندم).........(
75 (الف(ویروس ایدز کدام یک از سلولهای بدن را ازبین می برد؟
ب(چرا ویروس ها در گروه موجودات زنده جای نمی گیرند؟
76 (الف( دو تفاوت عمده ی آوند چوبی و آبکش را بنویسید.
ب( مبدا و مقصد حرکت مواد در آوند چوبی و آبکش را باهم مقایسه کنید
77 ( عوامل موثر بر حرکت روبه بالای آب در آوند چوبی را نام ببرید.
78 ( مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف( تارکشنده ب(پوستک
ج( رگبرگ د( هاگ
79 ( اساس طبقه بندی امروزی گیاهان چیست؟ نموداری از این طبقه بندی را رسم

( الف( خزه ها به جای ریشه چه اندامی دارند؟ ب( چرا خزه ها رشد محدودی دارند؟
ج( هاگدان خزه در کجا قرار دارد؟ د( هاگدان سرخس در کجا قرار دارد؟
ه( دو ویژگی سرخس ها را بنویسید. ی( دو تفاوت کاج و سرو را بنویسید
ک( تفاوت ظاهری مخروط نر وماده در کاج چیست؟ دانه ها در کدام قرار دارد و چه شکلی است؟
80 ( الف(کدام دسته از گیاهان به دو دسته تک لپه و دولپه تقسیم می شوند؟
ب( گیاهان تک لپه و دولپه را از لحاظ تعدادگلبرگ شکل آوندهای ساقه نوع ریشه شکل رگبرگ با هم مقایسه کنید. – – -
82 ( کدام اندام از گیاهان زیر حاوی مواد غذایی ذخیره شده) خوراکی( است؟
الف(هویج)..........................( ب( سیب زمینی)..........................( ج(تربچه )..........................( د(کرفس)....................( ه(
گردو).....................( ی( کاهو)...........................( ک( زیتون).....................( گ( شلغم).......................(
83 ( هریک از موارد زیر کاربرد کدام گیاهان است؟ الف( داروهای فلبی)........................(
ب( تعیین گروه های خونی)........................(
84 ( الف( مهمترین فایده ی گیاهان چیست؟ ب( نمودار تاثیر کربن دی اکسید بر شدت فتوسنتز را رسم
کنید وآنرا تفسیر نمایید.
85 ( چگونه با آزمایش ساده ای می توان نشان داد که در برگ گیاهان تعرق صورت می گیرد؟
86 (هریک از ویژگی های زیر به کدام دسته از بی مهره ها اشاره دارد؟
الف( بدنشان تنها یک راه ورود و خروج دارد و بزرگترین گروه آنها مرجانها هستند.)......................(
ب( از صدف آنها برای تهیه ابزارهای زینتی، صنایع دارویی و بهداشتی مانند تهیه نخ بخیه وکلسیم قابل جذب استفاده می
شود)...............(
ج( برخی ازآنها زندگی آزاد و برخی انگل اند.گروه میکروسکوپی آنها زیادترند.برخی طولشان به چندمتر می
رسد.)..............................(
د(ساده ترین جانوران اند.سلولهای رشته داری دارند که سبب حرکت آب در بدن وگرفتن غذا از آب و گوارش غذا می
شوند).................(
ه(دارای اسکلت خارجی از جنس کیتین می باشند.این اسکلت سخت است و جلوی رشدشان را می گیرد به همین دلیل
پوست اندازی می کنند)...........(
ی( همگی در آب های گرم زندگی می کنند و به جای دستگاه گردش خون،تنفس ودستگاه دفع، دستگاه گردش آب
دارند.).......................(

( هر کدام از عبارت های زیر مربوط به کدام نوع یا گروه از کرم ها است؟
الف(این دسته از کرم ها بیشتر انگل اند وتنها یک راه ورود و خروج دارند).............................(
ب ( این کرم ها دارای دستگاه گوارش دهان ومخرج اند.با خوردن باکتریها و قارچ های خاک ترکیبات مفیدی را به خاک -
می افزایند)..........................(
ج(زندگی آزادی دارد وازخون جانوران دیگر تغذیه می کند. د(در حاصلخیزی خاک اهمیت دارد)......................(
ه(سبب خارش زیاد در انتهای روده بزرگ کودکان می شود.)....................( ی(تخم آنها از طریق آب و سبزیجات آلوده
وارد بدن می شود).................(
ک( علاوه بر دستگاه گوارش، دستگاه عصبی، گردش خون و دفع مواد زاید راهم دارند.
گ( به سه گروه پلاناریا برگی و نواری تقسیم می شوند. ر( تنفس پوستی دارند -
4 گروه بندپیان را نام برده وآنها را ازنظر تعداد پا باهم مقایسه کنید. )88
89 ( دونرم تن را نام ببرید که آفت گیاهی باشند؟
91 ( الف(فراوانترین گروه بی مهره ها).......................( ب(فراوانترین گروه بندپایان)...................( ج(کم یاب ترین گروه
بندپایان)...............(
د(سکه شنی و توتیا دراین دسته اند).........................( ه(چشم مرکب دارند وبدنشان سه قسمتی است دارای سوراخ تنفسی
در شکم اند)...........................(
90 ( دو فایده از مرجانها را ذکرکنید.
92 ( داشتن کدام ویژگیها باعث شده که ماهی ها بتوانند در آب زندگی کنند؟
93 ( نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را از نظر تغذیه شش یاآبشش تنفس پوستی محل زندگی باهم مقایسه کنید. - - -
94 ( تفاوت قورباغه و وزغ در چیست؟ کدام تنفس پوستی دارد؟ چرا؟
95 (الف( ویژگی مهم خزندگان برای سازگاری در بیابانها چیست؟ ب(سه گروه خزندگان را نام ببرید.
96 ( کدام ویژگیها باعث شده که اکثر پرندگان توانایی پرواز داشته باشند؟ 4 مورد
97 ( الف(انواع پر در پرندگان را نام ببرید. ب(کدام باعث گرم نگه داشتن و کدام باعث پرواز می شود؟
98 ( شکل پا و منقار در پرندگان نشان دهنده ی چیست؟
99 (الف( ویژگی مشترک همه پستانداران....................

ب(پستاندار تخم گذار)..............

ج(پستاندارکیسه دار)............(
ه(پستاندار جفت دار)..............................(

ی( پستانداری که باعث حفظ جنگلهای بلوط شده)............................(
ک( پستانداری که خاک را زیرورو می کند وباعث حاصلخیزی خاک می شود)...................(

ک( پستانداری که خاک را زیرورو می کند وباعث حاصلخیزی خاک می شود)...................(
گ( پستانداری که جانوران پیر وناتوان راشکار می کند و باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شود)................(
100 ( در مورد اکوسیستم) بوم سازگان( به سوالات زیر پاسخ دهید.
الف( بوسازگان خشکی مانند جنگل............... بوم سازگان آبی مانند دریاچه......................... بوم سازگان آبی خشکی مانند تالاب.......... -
ب( زنجیره غذایی و شبکه ی غذایی را تعریف کنید.
ج( قاعده و راس هرم ماده وانرژی را کدام دسته از جانداران تشکیل می دهند؟
د(چند درصد از انرژی خورشید در فرایند فتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می شود؟
ه( تفاوت کار تولیدکنندگان و تجزیه کنندگان در چیست؟
ی( نوع همزیستی جانداران زیر را مشخص کنید.
ماهی بادکش و کوسه ماهی)..............................( کنه وانسان).....................................( قارچ و جلبک در گلسنگ)...........................(
کفتار وشیر)................................( کرم کدوی گاوی و انسان).........................( زنبورعسل وگیاهان گلدار)............................(
ک( در هرم ماده و انرژی چند درصد انرژی از یک تراز به تراز بعدی منتقل می شود؟
گ( رقابت روباه معمولی و کورمار)ماردوسر( برسر شکار کدام جاندار است؟ این رقابت آگاهانه است یا ناآگاهانه؟
ز( دو مثال ذکرکنید که نقش استتار را در جلوگیری از شکار شدن جانداران نشان می دهد.
ر( تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند به چه عاملی بستگی دارد؟
ژ( چرا به بعضی محصولات مانند ماست و پنیر باکتریهای مفید اضافه می کنند؟
م( مفاهیم زیر را تعریف کنید.
گونه منقرض شده:
تنوع زیستی:
ن( عوامل کاهش تنوع زیستی کدام اند؟ مهم ترین خطر برای کاهش تنوع زیستی کدام یک است؟
س( فواید گلسنگ ها را بنویسید.
ش) گونه اي در خطر انقراض در ایران را نام ببرید.

آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 12
بازدید دیروز : 1
کل بازدیدکنندگان : 63
کل بازدیدها : 103